Jak nazywają się funkcje Excela po angielsku?

Funkcje Excela po angielsku

Jak nazywają się funkcje Excela po angielsku? Czasami jest tak że przez większość czasu pracujemy w Excelu w języku polskim i nagle musimy pracować w Excelu który jest po angielsku i odwrotnie. Gdy jesteśmy przyzwyczajeni do Excela w jednym języku to bardzo trudno jest przestawić się na drugi język. Najwięcej kłopotów mogą sprawiać nazwy funkcji ponieważ ich nazwy w tych dwóch językach mogą się znacznie różnić.

Oczywiście jest wiele funkcji w Excelu które nazywają się tak samo w obu językach (np. funkcja ACOS) lub są też funkcje które bardzo łatwo jest przetłumaczyć samemu (np. funkcja CENA to po angielsku PRICE). Istnieje jednak sporo formuł których przetłumaczenie samemu może sprawiać trudności. Dobrym przykładem jest funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO która po angielsku nazywa się VLOOKUP. Gdyby ktoś sam próbował tłumaczyć tą nazwę z polskiego na angielski to mógłby otrzymać „lookup vertically” lub „search vertically” i oba te tłumaczenia są nieprawidłowe.

Dlatego najlepiej jest mieć tabelę która zawiera nazwy funkcji po angielsku i po polsku. Dzięki temu można szybko sprawdzić jak dana formuła się nazywa w tym drugim języku. Taką właśnie tabelę znajdziesz poniżej. W lewej kolumnie są nazwy po polsku a w prawej po angielsku. Funkcje zostały posortowane analfabetycznie.

Aby szybko znaleźć tą funkcję które Ciebie interesuje to kliknij Ctrl + F na swojej klawiaturze. Wtedy otworzy się małe okno w prawym górnym rogu przeglądarki (jeśli masz Chrome lub Safari) lub w dolnym lewym rogu (jeśli masz Firefox’a). Wpisz w to okno nazwę funkcji. Wtedy przeglądarka pokaże Ci gdzie ona się znajduje w poniższej tabeli.

Nazwa po polsku Nazwa po angielsku
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ACOT ACOT
ACOTH ACOTH
ADR.POŚR INDIRECT
ADRES ADDRESS
AGREGUJ AGGREGATE
AMORT.LIN AMORLINC
AMORT.NIELIN AMORDEGRC
ARABSKA ARABIC
ARG.LICZBY.ZESP IMARGUMENT
ARKUSZ SHEET
ARKUSZE SHEETS
ASC ASC
ASIN ASIN
ASINH ASINH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
BAT.TEKST BAHTTEXT
BD.ILE.REKORDÓW DCOUNT
BD.ILE.REKORDÓW.A DCOUNTA
BD.ILOCZYN DPRODUCT
BD.MAX DMAX
BD.MIN DMIN
BD.ODCH.STANDARD DSTDEV
BD.ODCH.STANDARD.POPUL DSTDEVP
BD.POLE DGET
BD.SUMA DSUM
BD.ŚREDNIA DAVERAGE
BD.WARIANCJA DVAR
BD.WARIANCJA.POPUL DVARP
BESSEL.I BESSEL.I
BESSEL.J BESSEL.J
BESSEL.K BESSEL.K
BESSEL.Y BESSEL.Y
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO BITLSHIFT
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO BITRSHIFT
BITAND BITAND
BITOR BITOR
BITXOR BITXOR
BRAK NA
CENA PRICE
CENA.BS TBILLPRICE
CENA.DYSK PRICEDISC
CENA.DZIES DOLLARDE
CENA.OST.OKR ODDLPRICE
CENA.PIERW.OKR ODDFPRICE
CENA.UŁAM DOLLARFR
CENA.WYKUP PRICEMAT
CHI.TEST CHISQ.TEST
COS COS
COS.LICZBY.ZESP IMCOS
COSH COSH
COSH.LICZBA.ZESP IMCOSH
COT COT
COT.LICZBA.ZESP IMCOT
COTH COTH
CSC CSC
CSC.LICZBA.ZESP IMCSC
CSCH CSCH
CSCH.LICZBA.ZESP IMCSCH
CZ.CAŁK.DZIELENIA QUOTIENT
CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP IMREAL
CZ.UROJ.LICZBY.ZESP IMAGINARY
CZAS TIME
CZAS.WARTOŚĆ TIMEVALUE
CZĘSTOŚĆ FREQUENCY
CZĘŚĆ.ROKU YEARFRAC
CZY.ADR ISREF
CZY.BŁ ISERR
CZY.BŁĄD ISERROR
CZY.BRAK ISNA
CZY.FORMUŁA ISFORMULA
CZY.LICZBA ISNUMBER
CZY.LOGICZNA ISLOGICAL
CZY.NIE.TEKST ISNONTEXT
CZY.NIEPARZYSTE ISODD
CZY.PARZYSTE ISEVEN
CZY.PUSTA ISBLANK
CZY.RÓWNE DELTA
CZY.TEKST ISTEXT
DANE.CZASU.RZECZ RTD
DATA DATE
DATA.WARTOŚĆ DATEVALUE
DB DB
DDB DDB
DŁ, DŁ.B LEN, LENB
DNI DAYS
DNI.360 DAYS360
DNI.ROBOCZE NETWORKDAYS
DNI.ROBOCZE.NIESTAND NETWORKDAYS.INTL
DWÓJK.NA.DZIES BIN2DEC
DWÓJK.NA.ÓSM BIN2OCT
DWÓJK.NA.SZESN BIN2HEX
DZIEŃ DAY
DZIEŃ.ROBOCZY WORKDAY
DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND WORKDAY.INTL
DZIEŃ.TYG WEEKDAY
DZIES.NA.DWÓJK DEC2BIN
DZIES.NA.ÓSM DEC2OCT
DZIES.NA.SZESN DEC2HEX
DZIESIĘTNA DECIMAL
DZIŚ TODAY
EFEKTYWNA EFFECT
ELEMENT.KPI.MODUŁU CUBEKPIMEMBER
ELEMENT.MODUŁU CUBEMEMBER
EUROCONVERT EUROCONVERT
EXP EXP
EXP.LICZBY.ZESP IMEXP
F.TEST F.TEST
FAŁSZ FALSE
FI PHI
FILTERXML FILTERXML
FORMUŁA.TEKST FORMULATEXT
FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B MID, MIDB
FUNKCJA.BŁ ERF
FUNKCJA.BŁ.DOKŁ ERF.PRECISE
FV FV
GAMMA GAMMA
GAUSSA GAUSS
GODZINA HOUR
HIPERŁĄCZE HYPERLINK
ILE.LICZB COUNT
ILE.NIEPUSTYCH COUNTA
ILE.WIERSZY ROWS
ILOCZYN PRODUCT
ILOCZYN.LICZB.ZESP IMPRODUCT
ILORAZ.LICZB.ZESP IMDIV
INDEKS INDEX
INFO INFO
IPMT IPMT
IRR IRR
ISO.NUM.TYG ISOWEEKNUM
ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ ISO.CEILING
ISPMT ISPMT
JEŻELI IF
JEŻELI.BŁĄD IFERROR
JEŻELI.ND IFNA
JIS JIS
KOD CODE
KOMBINACJE COMBIN
KOMBINACJE.A COMBINA
KOMÓRKA CELL
KOMP.FUNKCJA.BŁ ERFC
KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ ERFC.PRECISE
KONWERTUJ CONVERT
KOWARIANCJA COVAR
KOWARIANCJA.POPUL COVARIANCE.P
KOWARIANCJA.PRÓBKI COVARIANCE.S
KURTOZA KURT
KWARTYL QUARTILE
KWARTYL.PRZEDZ.OTW QUARTILE.EXC
KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK QUARTILE.INC
KWOTA DOLLAR
KWOTA.WYKUP RECEIVED
LEWY, LEWYB LEFT, LEFTB
LICZ.JEŻELI COUNTIF
LICZ.PUSTE COUNTBLANK
LICZ.WARUNKI COUNTIFS
LICZBA.CAŁK INT
LICZBA.KOLUMN COLUMNS
LICZBA.ZESP COMPLEX
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU CUBESETCOUNT
LITERY.MAŁE LOWER
LITERY.WIELKIE UPPER
LN LN
LN.LICZBY.ZESP IMLN
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOG10.LICZBY.ZESP IMLOG10
LOG2.LICZBY.ZESP IMLOG2
LOS RAND
LOS.ZAKR RANDBETWEEN
LUB OR
MACIERZ.ILOCZYN MMULT
MACIERZ.JEDNOSTKOWA MUNIT
MACIERZ.ODW MINVERSE
MAX MAX
MAX.A MAXA
MAX.K LARGE
MEDIANA MEDIAN
MIESIĄC MONTH
MIN MIN
MIN.A MINA
MIN.K SMALL
MINUTA MINUTE
MIRR MIRR
MOD MOD
MODUŁ.LICZBY ABS
MODUŁ.LICZBY.ZESP IMABS
N N
NACHYLENIE SLOPE
NAJMN.WSP.WIEL LCM
NAJW.WSP.DZIEL GCD
NAL.ODS ACCRINT
NAL.ODS.WYKUP ACCRINTM
NIE NOT
NOMINALNA NOMINAL
NORMALIZUJ STANDARDIZE
NPER NPER
NPV NPV
NR.BŁĘDU ERROR.TYPE
NR.KOLUMNY COLUMN
NR.SER.DATY EDATE
NR.SER.OST.DN.MIES EOMONTH
MONATSENDE
NUM.TYG WEEKNUM
O.CZAS.TRWANIA PDURATION
OBSZARY AREAS
OCZYŚĆ CLEAN
ODCH.KWADRATOWE DEVSQ
ODCH.STAND.POPUL STDEV.P
ODCH.STANDARD.POPUL STDEVP
ODCH.STANDARD.POPUL.A STDEVPA
ODCH.STANDARD.PRÓBKI STDEV.S
ODCH.STANDARDOWE STDEV
ODCH.STANDARDOWE.A STDEVA
ODCH.ŚREDNIE AVEDEV
ODCIĘTA INTERCEPT
ORAZ AND
ÓSM.NA.DWÓJK OCT2BIN
ÓSM.NA.DZIES OCT2DEC
ÓSM.NA.SZESN OCT2HEX
PEARSON PEARSON
PERCENTYL PERCENTILE
PERCENTYL.PRZEDZ.OTW PERCENTILE.EXC
PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK PERCENTILE.INC
PERMUTACJE PERMUT
PERMUTACJE.A PERMUTATIONA
PHONETIC PHONETIC
PI PI
PIERW.PI SQRTPI
PIERWIASTEK SQRT
PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP IMSQRT
PMT PMT
PODAJ.POZYCJĘ MATCH
PODSTAW SUBSTITUTE
PODSTAWA BASE
PORÓWNAJ EXACT
POTĘGA POWER
POTĘGA.LICZBY.ZESP IMPOWER
POWT REPT
POZYCJA RANK
POZYCJA.NAJW RANK.EQ
POZYCJA.ŚR RANK.AVG
PPMT PPMT
PRAWDA TRUE
PRAWDPD PROB
PRAWY, PRAWY.B RIGHT, RIGHTB
PROC.POZ.PRZEDZ.OTW PERCENTRANK.EXC
PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK PERCENTRANK.INC
PROCENT.POZYCJA PERCENTRANK
PRÓG.ROZKŁAD.DWUM CRITBINOM
PRZESUNIĘCIE OFFSET
PV PV
R.KWADRAT RSQ
RADIANY RADIANS
RATE RATE
REGBŁSTD STEYX
REGEXPP LOGEST
REGEXPW GROWTH
REGLINP LINEST
REGLINW TREND
REGLINX FORECAST
REJESTR.KOD REGISTER.ID
RENT.BS TBILLYIELD
RENT.DYSK YIELDDISC
RENT.EKW.BS TBILLEQ
RENT.OST.OKR ODDLYIELD
RENT.PIERW.OKR ODDFYIELD
RENT.WYKUP YIELDMAT
RENTOWNOŚĆ YIELD
ROCZ.PRZYCH DURATION
ROCZ.PRZYCH.M MDURATION
ROK YEAR
ROZKŁ.BETA BETA.DIST
ROZKŁ.BETA.ODWR BETA.INV
ROZKŁ.CHI CHISQ.DIST
ROZKŁ.CHI.ODWR CHISQ.INV
ROZKŁ.CHI.ODWR.PS CHISQ.INV.RT
ROZKŁ.CHI.PS CHISQ.DIST.RT
ROZKŁ.DWUM BINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ODWR BINOM.INV
ROZKŁ.DWUM.PRZEC NEGBINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ZAKRES BINOM.DIST.RANGE
ROZKŁ.EXP EXPON.DIST
ROZKŁ.F F.DIST
ROZKŁ.F.ODWR F.INV
ROZKŁ.F.ODWR.PS F.INV.RT
ROZKŁ.F.PS F.DIST.RT
ROZKŁ.GAMMA GAMMA.DIST
ROZKŁ.GAMMA.ODWR GAMMA.INV
ROZKŁ.HIPERGEOM HYPGEOM.DIST
ROZKŁ.LOG LOGNORM.DIST
ROZKŁ.LOG.ODWR LOGNORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY NORM.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.ODWR NORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY.S NORM.S.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR NORM.S.INV
ROZKŁ.POISSON POISSON.DIST
ROZKŁ.T T.DIST
ROZKŁ.T.DS T.DIST.2T
ROZKŁ.T.ODWR T.INV
ROZKŁ.T.ODWR.DS T.INV.2T
ROZKŁ.T.PS T.DIST.RT
ROZKŁ.WEIBULL WEIBULL.DIST
ROZKŁAD.BETA BETADIST
ROZKŁAD.BETA.ODW BETAINV
ROZKŁAD.CHI CHIDIST
ROZKŁAD.CHI.ODW CHIINV
ROZKŁAD.DWUM BINOMDIST
ROZKŁAD.DWUM.PRZEC NEGBINOMDIST
ROZKŁAD.EXP EXPONDIST
ROZKŁAD.F FDIST
ROZKŁAD.F.ODW FINV
ROZKŁAD.FISHER FISHER
ROZKŁAD.FISHER.ODW FISHERINV
ROZKŁAD.GAMMA GAMMADIST
ROZKŁAD.GAMMA.ODW GAMMAINV
ROZKŁAD.HIPERGEOM HYPGEOMDIST
ROZKŁAD.LIN.GAMMA GAMMALN
ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ GAMMALN.PRECISE
ROZKŁAD.LOG LOGNORMDIST
ROZKŁAD.LOG.ODW LOGINV
ROZKŁAD.NORMALNY NORMDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.ODW NORMINV
ROZKŁAD.NORMALNY.S NORMSDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW NORMSINV
ROZKŁAD.POISSON POISSON
ROZKŁAD.T TDIST
ROZKŁAD.T.ODW TINV
ROZKŁAD.WEIBULL WEIBULL
RÓWNOW.STOPA.PROC RRI
RÓŻN.LICZB.ZESP IMSUB
RZYMSKIE ROMAN
S SEC
SEC.LICZBA.ZESP IMSEC
SECH SECH
SECH.LICZBA.ZESP IMSECH
SEKUNDA SECOND
SILNIA FACT
SILNIA.DWUKR FACTDOUBLE
SIN SIN
SIN.LICZBY.ZESP IMSIN
SINH SINH
SINH.LICZBA.ZESP IMSINH
SKOŚNOŚĆ SKEW
SKOŚNOŚĆ.P SKEW.P
SLN SLN
SPŁAC.KAPIT CUMPRINC
SPŁAC.ODS CUMIPMT
SPRAWDŹ.PRÓG GESTEP
SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP IMCONJUGATE
SQL.REQUEST SQL.REQUEST
STOPA.DYSK DISC
STOPA.PROC INTRATE
STOPNIE DEGREES
SUMA SUM
SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT
SUMA.JEŻELI SUMIF
SUMA.KWADRATÓW SUMSQ
SUMA.LICZB.ZESP IMSUM
SUMA.SZER.POT SERIESSUM
SUMA.WARUNKÓW SUMIFS
SUMA.X2.M.Y2 SUMX2MY2
SUMA.X2.P.Y2 SUMX2PY2
SUMA.XMY.2 SUMXMY2
SUMY.CZĘŚCIOWE SUBTOTAL
SYD SYD
SZESN.NA.DWÓJK HEX2BIN
SZESN.NA.DZIES HEX2DEC
SZESN.NA.ÓSM HEX2OCT
SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B SEARCH, SEARCHB
ŚREDNIA AVERAGE
ŚREDNIA.A AVERAGEA
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA GEOMEAN
ŚREDNIA.HARMONICZNA HARMEAN
ŚREDNIA.JEŻELI AVERAGEIF
ŚREDNIA.WARUNKÓW AVERAGEIFS
ŚREDNIA.WEWN TRIMMEAN
T T
T.TEST T.TEST
TAN TAN
TAN.LICZBA.ZESP IMTAN
TANH TANH
TEKST TEXT
TERAZ NOW
TEST.CHI CHITEST
TEST.F FTEST
TEST.T TTEST
TEST.Z ZTEST
TRANSPONUJ TRANSPOSE
TYP TYPE
UFNOŚĆ CONFIDENCE
UFNOŚĆ.NORM CONFIDENCE.NORM
UFNOŚĆ.T CONFIDENCE.T
UNICODE UNICODE
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY TRIM
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU CUBERANKEDMEMBER
VDB VDB
WARIANCJA VAR
WARIANCJA.A VARA
WARIANCJA.POP VAR.P
WARIANCJA.POPUL VARP
WARIANCJA.POPUL.A VARPA
WARIANCJA.PRÓBKI VAR.S
WART.PRZYSZŁ.KAP FVSCHEDULE
WARTOŚĆ VALUE
WARTOŚĆ.LICZBOWA NUMBERVALUE
WARTOŚĆ.MODUŁU CUBEVALUE
WEBSERVICE WEBSERVICE
WEŹDANETABELI GETPIVOTDATA
WIELOMIAN MULTINOMIAL
WIERSZ ROW
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU CUBEMEMBERPROPERTY
WSP.KORELACJI CORREL
WYBIERZ CHOOSE
WYPŁ.DATA.NAST COUPNCD
WYPŁ.DATA.POPRZ COUPPCD
WYPŁ.DNI COUPDAYS
WYPŁ.DNI.NAST COUPDAYSNC
WYPŁ.DNI.OD.POCZ COUPDAYBS
WYPŁ.LICZBA COUPNUM
WYST.NAJCZĘŚCIEJ MODE
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL MODE.MULT
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART MODE.SNGL
WYSZUKAJ LOOKUP
WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP
WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP
WYWOŁAJ CALL
WYZNACZNIK.MACIERZY MDETERM
XIRR XIRR
XNPV XNPV
XOR XOR
Z.TEST Z.TEST
Z.WIELKIEJ.LITERY PROPER
ZAOKR ROUND
ZAOKR.DO.CAŁK TRUNC
ZAOKR.DO.NPARZ ODD
ZAOKR.DO.PARZ EVEN
ZAOKR.DO.TEKST FIXED
ZAOKR.DO.WIELOKR MROUND
ZAOKR.DÓŁ ROUNDDOWN
ZAOKR.GÓRA ROUNDUP
ZAOKR.W.DÓŁ FLOOR
ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ FLOOR.PRECISE
ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE FLOOR.MATH
ZAOKR.W.GÓRĘ CEILING
ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ CEILING.PRECISE
ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE CEILING.MATH
ZASTĄP, ZASTĄP.B REPLACE, REPLACEB
ZESTAW.MODUŁÓW CUBESET
ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE
ZNAJDŹ, ZNAJDŹB FIND, FINDB
ZNAK CHAR
ZNAK.LICZBY SIGN
ZNAK.UNICODE UNICHAR
ENCODEURL ENCODEURL

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  • Brak produktów w koszyku.